Beleidsverklaring KVGM 2015-2016

Kwaliteit

Het beleid van de directie van Mondial Friesland Verhuizingen is erop gericht om zo goed mogelijk aan de eisen en behoeften van haar klanten te voldoen. Voor dit doel is een Multisite Managementsysteem opgezet en ingevoerd dat op een effectieve en economisch verantwoorde wijze wordt uitgevoerd en in stand gehouden. Voor wat betreft kwaliteit is het managementsysteem opgezet op basis van de ISO 9001 (2008)normen. Dit betekent dat de directie zich zal houden aan alle van toepassing zijnde wet en regelgeving en een kader biedt voor KVGM-doelstellingen vast te stellen en te beoordelen. Een en ander moet leiden tot een continu verbetering van het systeem. De kwaliteit van zowel de processen als de dienstverlening wordt bepaald door de inzet van directie en alle medewerkers. De betrokkenheid en effectieve medewerking van medewerkers en directie bij het invoeren en onderhouden van het systeem is dan ook vangroot belang. De doelstelling is om het aantal klachten en schaden tot een minimum te beperken.

 

Veiligheid

Veiligheid en arbeidsomstandigheden zijn belangrijke aspecten in de bedrijfsvoering. Om deze reden is Managementsysteem eveneens opgezet op basis van de OHSAS 18001 (2007) normen en de minimumeisen van VCA*2008.05.1. De VGM-risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) is opgesteld en er wordt jaarlijks op basis van een evaluatie een plan van aanpak opgesteld om restrisico’s op te lossen of te beheersen. Mede aan de hand van deze RI&E voert de directie een actief beleid als het gaat om het voorkomen van persoonlijk letsel. De doelstelling is om de veiligheid van de eigen medewerkers (ook tijdelijke) maar ook die van derden te waarborgen. Door middel van taak risico analyses, duidelijke veiligheidsinstructies, interne communicatie en het (gratis) verstrekke